BureauLeefomgeving

Vlammertsehof Nieuw-Bergen

In de kern van Nieuw-Bergen heerst, net zoals in zo veel plaatsen, een grote behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Op een plek waar reguliere woningbouw was toegestaan heeft een architectenbureau enkele kleinere woningen getekend, specifiek bedoeld voor ouderen. Deze woningen voldeden op een aantal punten niet aan het vigerende bestemmingspla.

Voor het architectenbureau is daarom een ruimtelijke onderbouwing geschreven waarin is gemotiveerd dat in het geval van de beoogde seniorenwoningen afgeweken kon worden van het bestemmingsplan. Met deze ruimtelijke onderbouwing heeft de gemeente Bergen uiteindelijk de omgevingsvergunning voor de seniorenwoningen kunnen verlenen.

Voeg je header hier toe

Met de sanering van betreffende veehouderij verviel de geurcirkel.

Voeg je header hier toe

Oostverbinding def

Oostverbinding Venray

De gemeente Venray wil de gemeentelijke wegenstructuur aan de oostzijde van Venray versterken om zo de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdeel van de herstructurering van de wegenstructuur is o.a. de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat en de herstructurering van en aanleg van enkele rotondes op de Stationsweg. Deze beide onderdelen zijn als project “Oostverbinding” benoemd. Samen bedraagt het traject een tracé van circa 2 km, waarvan circa 400 meter nieuwe verbindingsweg.

De realisatie van de verbindingsweg, de herstructurering en de rotondes waren op basis van de vigerende bestemmingsplannen niet toegestaan. Wij hebben in opdracht van de gemeente Venray daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarmee project Oostverbinding wel mogelijk werd. Inmiddels is het project in uitvoering, verwachte oplevering is in 2024.

geurzone vlasbemt met contouren

Geurcirkel Vlasbemt

Over een deel van de woonwijk Vlasbemt in Maasbree lag een geurcirkel, behorende bij een veehouderij welke even verderop in het buitengebied was gelegen. Deze geurcirkel was geborgd in het bestemmingsplan zodat de rechten van de veehouderij niet zouden worden aangetast. Binnen deze geurcirkel was woningbouw niet toegestaan.

Met de sanering van betreffende veehouderij verviel de geurcirkel. In het bestemmingsplan was de geurcirkel echter nog steeds opgenomen. In opdracht van de gemeente Peel en Maas hebben wij de geurcirkel uit het bestemmingsplan verwijderd waardoor hier nu alsnog woningbouw mogelijk is.

Nieuwe peeldijk 36 america BP

Nieuwe Peeldijk 36 America

Op deze locatie, welke is gelegen in een glastuinbouwconcentratiegebied, was een melkrundveehouderij gevestigd. Initiatiefnemer heeft deze locatie verworven met als doel hier een grootschalig glastuinbouwbedrijf te vestigen.

In diverse fases is het glastuinbouwbedrijf uiteindelijk mogelijk gemaakt door voor elke fase een apart bestemmingsplan op te stellen. Een naastgelegen bedrijf heeft tegen elke fase bezwaar en beroep ingesteld vanwege het vermeend beperken van de bedrijfsvoering. In samenwerking met een advocaat hebben wij uiteindelijk de bestemmingsplannen met succes verdedigd, waardoor het glastuinbouwbedrijf volledig kan worden gerealiseerd.

Rouwkuilenweg 43 BP

Rouwkuilenweg43 Ysselsteyn

Aan de Rouwkuilenweg 43 in Ysselsteyn is een champignonkwekerij gevestigd. De champignonteelt genereert veel restproducten in de vorm van o.a. champost (de voedingsbodem van waaruit de champignon groeit). Champost is een restproduct wat voornamelijk uit water bestaat. Initiatiefnemer had het ingenieuze idee om deze natte champost te drogen zodat de afzet van het droge product veel rendabeler kan. Voor het drogen van de gigantische hoeveelheden champost (van niet alleen deze locatie, maar eveneens van nabijgelegen locaties) diende op locatie een drooginstallatie mogelijk te worden gemaakt. De energie en warmte, welke benodigd zijn in de drooginstallatie, dient daarbij te worden gegenereerd door een op hout gestookte energiecentrale.

Wij hebben initiatiefnemer in dit traject volledig kunnen ontzorgen door het bestemmingsplan te wijzigen, de noodzakelijke omgevingsvergunningen (bouw en milieu) aan te vragen en te verkrijgen, de natuurvergunning te regelen en alle daarvoor noodzakelijke onderzoeken zijn in onze supervisie uitgevoerd.

Inmiddels zijn zowel de drooginstallatie als de energiecentrale gereed en als zodanig in gebruik.

Met de sanering van betreffende veehouderij verviel de geurcirkel.

De Hees

De Hees ong. Kronenberg

Voor deze locatie aan De Hees in Kronenberg was het op basis van het vigerende bestemmingsplan niet toegestaan een agrarisch bedrijf te vestigen. Dit was echter wel het doel van initiatiefnemer.

Het bestemmingsplan is daarom door ons gewijzigd, waardoor het nu wel is toegestaan hier een agrarisch bedrijf te vestigen. Wij hebben initiatiefnemer niet alleen ondersteund in het schrijven van het bestemmingsplan en het begeleiden van de gehele procedure, ook alle noodzakelijke onderzoeken zijn onder onze supervisie uitgevoerd.

Mullemsedijk 25-27 Stevensbeek

Mullemsedijk 25-27 Stevensbeek

Op de Hiept 3 in Venray is een monumentale boerderij uit 1888 gelegen. Initiatiefnemers hadden deze boerderij verworven met als doel in zowel de boerderij als de schuur een woning te realiseren.

De boerderij was echter nog voorzien van een agrarische bestemming. Daardoor was een verbouwing tot twee woningen niet toegestaan. Wij hebben de agrarische bestemming omgezet in een woonbestemming zodat initiatiefnemers hier toch de twee beoogde woningen konden realiseren. Alle onderzoeken die noodzakelijk waren voor deze bestemmingswijziging zijn onder onze supervisie uitgevoerd, waaronder een bodemonderzoek, quickscan flora & fauna en een

landschappelijk inpassingsplan.

Hiept 3

Hiept 3 Venray

Op deze locatie, welke is gelegen in een glastuinbouwconcentratiegebied, was een melkrundveehouderij gevestigd. Initiatiefnemer heeft deze locatie verworven met als doel hier een grootschalig glastuinbouwbedrijf te vestigen.

In diverse fases is het glastuinbouwbedrijf uiteindelijk mogelijk gemaakt door voor elke fase een apart bestemmingsplan op te stellen. Een naastgelegen bedrijf heeft tegen elke fase bezwaar en beroep ingesteld vanwege het vermeend beperken van de bedrijfsvoering. In samenwerking met een advocaat hebben wij uiteindelijk de bestemmingsplannen met succes verdedigd, waardoor het glastuinbouwbedrijf volledig kan worden gerealiseerd.

Lange Heide 24

Lange Heide 24 Maasbree

Initiatiefnemer woonde als burger in een agrarische bedrijfswoning. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is het niet toegestaan dat een burger een (agrarische) bedrijfswoning bewoond. Om de bewoning door initiatiefnemer te legaliseren is door ons de functie als zijnde bedrijfswoning omgezet naar de functie burgerwoning. Hierdoor woont initiatiefnemer volledig in overeenstemming met het bestemmingsplan in de woning.

Met de sanering van betreffende veehouderij verviel de geurcirkel.

Looistraat 45b-c

Looistraat 45b en c Heumen

In het bebouwingslint van de Looistraat, in de bebouwde kom van Heumen (Gelderland), wilden initiatiefnemers twee nieuwe woningen realiseren. Het geldende bestemmingsplan liet het niet toe dat op deze plek nieuwe woningen werden gebouwd.

Door het bestemmingsplan aan te passen hebben wij het toch mogelijk gemaakt dat hier twee woningen kunnen worden gebouwd. Initiatiefnemers zijn volledig ontzorgd; alle onderzoeken die nodig waren om hier twee woningen mogelijk te maken zijn onder onze supervisie uitgevoerd, het contact met de gemeente is wanneer nodig gevoerd en uiteraard is ook het bestemmingsplan geschreven.

Crommentuijnstraat 36 Meterik (2)

Crommentuijnstraat 38 Meterik

Initiatiefnemer had op deze locatie een varkenshouderij en woonde in de daarbij gelegen karakteristieke boerderij. Met het saneren van de varkenshouderij in het kader van de Stoppersregeling is gezocht naar een nieuwe invulling van de locatie. Uiteindelijk is besloten om de stallen te slopen en in de boerderij te splitsen tot drie woningen.

Wij hebben in dat kader het bestemmingsplan gewijzigd waarmee de eerst geldende agrarische bestemming is omgezet naar een woonbestemming met daarin de mogelijkheid om in de boerderij in totaal drie woningen te realiseren.

Oude Holtstraat

Oude Holstraat Hegelsom

Tussen de bebouwde kom van Hegelsom en de Stationsstraat (N556) lag de campus van het agrarisch opleidingscentrum PTC+. Na het vertrek van het onderwijs heeft een projectontwikkelaar deze campus verworven met als doel hier woningbouw te realiseren.

Door de projectontwikkelaar is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt van de nieuwe situatie, waarna wij een bestemmingsplan hebben geschreven en alle onderzoeken (bodemonderzoek, quickscan flora & fauna, aanvullend vleermuisonderzoek, archeologisch onderzoek, akoestisch onderzoek, etc.) hebben laten uitvoeren.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op het voormalige campusterrein circa 100 woningen te realiseren, alsook lichte bedrijvigheid en / of maatschappelijke functies aan de Stationsstraat. Inmiddels is het overgrote deel van de voormalige schoolgebouwen gesloopt en naar verwachting zal in het najaar van 2022 begonnen worden met de realisatie van de woningen.

't Dorp 54

’t Dorp 54 Heesch

Midden in het centrum van Heesch, op de locatie ’t Dorp 54, was een café gevestigd. Dit café stond al jarenlang leeg. Een lokale projectontwikkelaar heeft deze locatie verworven met als doel hier woningbouw te realiseren om enerzijds te voldoen aan de grote behoefte aan geschikte woningen en anderzijds om op de locatie een kwaliteitsverbetering te verwezenlijken.

Deze herontwikkeling van de locatie paste niet in het bestemmingsplan. Voor initiatiefnemer hebben wij het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat op de locatie wel woningbouw mogelijk werd. In dat kader zijn eveneens onder onze supervisie alle daarvoor noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd.