BureauLeefomgeving

Splitsen karakteristieke boerderij tot drie woningen

Op de Crommentuijnstraat in Meterik was tot enkele jaren geleden een gemengd agrarisch bedrijf actief, zijnde een akkerbouwbedrijf en een varkenshouderij. De varkenshouderij heeft geparticipeerd in de Stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij en de landbouwgronden zijn verkocht. Een voorwaarde bij het participeren aan de Stoppersregeling is dat de bestaande agrarische opstallen gesloopt dienen te worden. Om deze sloop te kunnen bekostigen is er het voornemen ontstaan om in de karakteristieke woonboerderij enkele woningen te realiseren.

Het realiseren en splitsen van de woningen was conform het vigerende bestemmingsplan niet toegestaan. Voor initiatiefnemers hebben wij een bestemmingsplan opgesteld waarmee de agrarisch bestemming werd omgezet in een woonbestemming en de karakteristieke boerderij gesplitst kon worden in meerdere wooneenheden. Alle in dat kader noodzakelijke onderzoeken zijn in supervisie van ons uitgevoerd.

De ontwikkeling heeft enerzijds geleid tot een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat doordat de belastende emissies van de varkenshouderij volledig is komen te vervallen en anderzijds is er een bijdrage geleverd aan het heersende woningtekort door het realiseren van enkele woningen nabij de kern van Meterik.