BureauLeefomgeving

Verwijderen van geurzone

Om burgers te beschermen voor bijvoorbeeld geurhinder van een nabij gelegen intensieve veehouderij kan de gemeente ervoor kiezen om een geurzone in een bestemmingsplan op te nemen. Binnen deze geurzone is het oprichten van geurgevoelige objecten zoals woningen dan niet toegestaan. Hierdoor worden de burgers beschermd tegen geurhinder maar worden ook de rechten van de veehouderij niet aangetast.

Dit was ook het geval voor de woningbouwontwikkeling “In den Bosch” in Maasbree. Een aantal van de bouwkavels waren gedeeltelijk voorzien van een geurzone, behorende bij een veehouderij welke even verderop in het buitengebied was gelegen. Door deze planologische beperking op de bouwkavels was het bouwen van woningen niet tot nauwelijks mogelijk en konden de bouwkavels niet verkocht worden.

Met de sanering van de betreffende veehouderij kwam de geurzone te vervallen. In het vigerende bestemmingsplan was de geurzone echter nog steeds opgenomen waardoor de planologische beperkingen bleven gelden. In opdracht van de gemeente Peel en Maas hebben wij een wijzigingsplan opgesteld ten behoeve van het verwijderen van de geurcirkel waardoor de planologische beperkingen komen te vervallen en hier nu alsnog woningbouw mogelijk is.