BureauLeefomgeving

Omzetten Intensieve veehouderij naar paardenhouderij

Door veranderende wet- en regelgeving, schaalvergroting en het ontbreken van een opvolger is het voor steeds meer agrarische bedrijven moeilijk om de agrarische bedrijfsvoering voort te zetten. Veel agrarische bedrijven zijn daardoor geneigd om de bedrijfsactiviteiten om te zetten naar een andere vorm van agrarische bedrijfsactiviteit (omschakeling) of om zelfs de agrarische activiteiten volledig te staken (beëindiging).

De locatie Mullemsedijk 27 in Stevensbeek was voorheen in gebruik als konijnenhouderij. De konijnenhouderij was al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik waardoor de bebouwing leeg stond. Om verdere leegstand van de bebouwing tegen te gaan ontstond het voornemen om op deze locatie een paardenhouderij te vestigen. De voormalige konijnenstallen zijn daarbij omgebouwd tot paardenstallen en een rijhal. Ook de buitenzijde is onderhanden genomen waarbij een rijbak en enkele weides zijn gerealiseerd. Met de omzetting van de konijnenhouderij naar paardenhouderij heeft de locatie en zijn omgeving een kwaliteitsimpuls gekregen. Daarnaast heeft deze ontwikkeling geleid tot een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat doordat de emissie van ammoniak, geur en fijn stof vanuit deze locatie beduidend minder is geworden.

In opdracht van initiatiefnemers hebben wij een bestemmingsplan opgesteld waarmee de bestemming voor een intensieve veehouderij is omgezet naar een bestemming voor een paardenhouderij. Ook alle onderzoeken die noodzakelijk waren voor deze bestemmingswijziging zijn onder onze supervisie uitgevoerd.